//CO NOWEGO?

Kochani, d³ugo mnie tu nie by³o, ale sami widzicie ile dzieje siê dooko³a. Nowa, trzecia seria programu „Smakuj ¶wiat z Pascalem”, dubbingi, podró¿e a na koniec jak wisienka na torcie, moja z³amana noga. Dochodzê do siebie i leniuchowania nie ma, wiêc wszystko idzie jak trzeba. Wiosenne s³oñce, du¿o energii i mnóstwo nowych pomys³ów w g³owie sprawiaj±, ¿e ka¿dego ranka chcê siê ¿yæ.Zajrzyjcie, poczytajcie i b±d¼cie ze mn± w sta³ym kontakcie na FB :)

//VIDEO
//5132962962
//(484) 442-0218
//4107128890
//educabilian
(973) 440-80225418271084

//PORADNIK
HISZPAÑSKI
303-369-4682

Crema Catalana- na pierwszy rzut oka Crema Catalana wygl±da znajomo, a to dlatego, ¿e na jego podobieñstwo jest dobrze znany na ca³ym ¶wiecie francuski Creme Brulee. Crema Catalana powstaje z ¿ó³tek, cukru, mleka i przyprawiony jest cynamonem i skórk± z cytryny.


5069253628

NIEZBÊDNIK INDYJSKI
disturbance
NIEZBÊDNIK HISZPAÑSKI
(559) 312-8589
NIEZBÊDNIK JAPOÑSKI
//PRZEPISY
//RISOTTO ZE SZPINAKIEM I APPENZELLER
(229) 375-5307

Rozpu¶æ mas³o w du¿ym garnku, dodaj szalotkê i podsma¿, a¿ bêdzie szklista, (ale bez koloru). Nastêpnie dodaj ry¿ i pomieszaj tak by ca³y ry¿ by³ obtoczony t³uszczem. Od momentu jak ry¿ bêdzie szklisty dodaj bia³e wino i sma¿ a¿ kompletnie wyparuje. Dodaj bulion i mieszaj ca³y czas na ¶rednim ogniu ok 20 min., a¿ ry¿ bêdzie al dente...

ZOBACZ WIÊCEJ
//ZAPIEKANE POMIDORY Z MOZZARELL¡

Pomidora kroimy na plasterki, ale tak, aby wci±¿ mia³ formê pomidora. Pomiêdzy ka¿dy plasterek pomidora wk³adamy plaster, mozzarelli, troszkê czosnku i talarek cukinii...

ZOBACZ WIÊCEJ
(507) 613-8916
815-913-8033

rewetki obierz ze skorupki, oczy¶æ z jelita i przekrój delikatnie wzd³u¿ ale nie do koñca, tworz±c motylki. Cebulê razem ze szczypiorkiem drobno pokrój i posiekaj równie¿ czosnek i ¶wie¿y imbir. Do du¿ego garnka wlej oliwê i podsma¿ cebulê, czosnek, dodaj równie¿ ry¿, imbir oraz curry. Ca³o¶æ trzymaj na ogniu, bez przykrycia, ok. 5 min...

ZOBACZ WIÊCEJ

//Kijowy po³ów ryb
732-377-4066

Mo¿e wygl±da to na powód¼, ale na szczê¶cie to nie klêska ¿ywio³owa z³apa³a Pascala na Sri Lance. Co w takim razie robi³ na kiju na oceanie? £owi³ ryby!

ZOBACZ WIÊCEJ//PASCAL NEWSLETTER
Wpisz adres email: